Certifieringssystem

Vid nybyggnation och större ombyggnationer arbetar vi på Fabege alltid med opartiska system för miljöcertifiering och hållbarhetsgranskning.

Sedan 2013 enligt BREEAM

Sedan ett antal år tillbaka har klassning enligt principerna för Miljöbyggnad har varit en miniminivå för Fabeges nybyggnation och större ombyggnationer. Sedan 2013 uppförs nybyggnationer av kontorsfastigheter på ett sådant sätt att de även klarar kraven enligt miljöklassningssystemet BREEAM. 

BREEAM-SE

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av de största och mest använda internationella miljöklassningssystemen. BREEAM premierar samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd, och sätter genom sin struktur byggnaden i ett större sammanhang. 

Systemet omfattar projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. BREEAM-SE heter den svenska anpassningen och är en oberoende tredjepartscertifiering. Sedan 2013 certifieras byggnader enligt BREEAM-SE, med hänsyn till svenska regler och standarder.

BREEAM-SE hanteras av branschföreningen Sweden Green Building Council (SGBC).

sgbc.se/om-breeam-se

BREEAM In-Use

Under 2015 påbörjades arbetet med att miljöcertifiera befintligt fastighetsbestånd enligt BREEAM In-Use. Vi har valt att certifiera både byggnaden och förvaltningen. Certifieringen av byggnaden innefattar områden såsom ekologi, transporter, vatten, luftkvalitet, buller, belysning, brandskydd, avfall och energi. Certifieringen av förvaltningen innefattar medarbetarnas systematiska och strukturerade arbetsmetoder.

breeam.com/in-use

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad erhålls ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Miljöbyggnad hanteras av branschföreningen Sweden Green Building Council (SGBC)

sgbc.se/om-miljoebyggnad

GreenBuilding

GreenBuilding är ett EU-initiativ för minskad energianvändning. Kravet för certifiering är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets byggregler).

sgbc.se/om-greenbuilding