Gröna el- & hyresavtal

I samarbete med våra kunder arbetar vi på Fabege för att sätta en miljöagenda för lokalerna; att använda resurser så effektivt som möjligt och förvalta våra fastigheter på ett hållbart sätt.

Gröna hyresavtal minskar klimatpåverkan

Gröna hyresavtal är en bra plattform för hyresvärden och hyresgästen att tillsammans minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet innebär att båda parter enas om en gemensam miljöagenda för lokalen genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning. Avtalen omfattar bland annat åtgärder för att minska miljöpåverkan inom energi, inomhusmiljö, materialval och källsortering.

Fokuserar och samverkar

Syftet med Gröna hyresavtal är att sätta fokus på och samverka kring miljöfrågorna för att minska både klimatpåverkan och kostnader.

Certifieringar skapar värde

Medan Fabege ser till att byggnaderna är energieffektiva arbetar kunderna för att minska sin egen energianvändning. Överenskommelsen understödjer en miljöcertifiering av fastigheten och betyder därmed att Fabeges miljöinvestering är direkt värdeskapande för bolaget. En miljöcertifiering bedöms attrahera stora stabila hyresgäster och påverka värderingen av fastigheten och attraktionskraften för investerare.

Öka andelen gröna hyresavtal ytterligare

Ett av Fabeges hållbarhetsmål är att öka andelen Gröna hyresavtal, vilket stämmer bra överens med kundernas ökade efterfrågan. Under 2016 utgjorde andelen Gröna hyresavtal 83 procent av total nytecknad yta och 86 procent av nytecknad årshyra.