Etik

Hög etik och moral är en av grundförutsättningarna för långsiktigt hållbara affärsrelationer. På Fabege strävar vi efter att involvera såväl bolagets medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer i det arbetet.

Medarbetarna involveras

Vår uppförandekod omfattar alla medarbetare och tydliggör Fabeges ställningstagande avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Fabeges uppförandekod fastställs av styrelsen och samtliga styrelsemedlemmar och medlemmar av koncernledningen ställer krav på en hög affärsetik och tar avstånd från all konkurrenshämmande verksamhet.

86 procent av Fabeges medarbetare har deltagit i en heldagsutbildning i Fabeges uppförandekod, mutlagstiftning och etiska diskussioner tillsammans med koncernledningen. Genom introduktionsprogrammet för nyanställda har ytterligare åtta procent av medarbetarna fått information om Fabeges uppförandekod och ställningstagande i affärsetiska frågor. Fördelat på undergrupperna Förvaltning, Projekt & Affärsutveckling och Ledning & Administration är den procentuella delen som deltagit i utbildningstillfällen kring uppförandekoden motsvarande 86 procent, 83 procent respektive 88 procent.

Fabege har aldrig varit föremål för juridiska åtgärder till följd av konkurrenshämmande aktiviteter eller korruption. Samtliga medarbetare har bjudits in till föreläsningar om antikorruption och mutlagstiftning, och etiska diskussioner har förts på företagsinterna konferenser. Fabeges medarbetare får löpande information om de frågor som diskuterats i hållbarhets- och etikgruppen.

Nyhetsflödet på Fabeges intranät är en av flera viktiga kanaler för att föra ut information och tydliggöra riktlinjer.

System för rapportering av avvikelser

Fabege har en så kallad visselblåsarfunktion för att göra det enkelt att anmäla oetiskt beteende eller oegentligheter på arbetsplatsen.

Kunderna - ansvarsfullt företagande

En trend som vuxit fram under senare tid är att åtaganden om ansvarsfullt företagande i allt högre grad vävs in i hyresavtalen. Det är ett sätt att öka åtagandet mellan hyresvärd och hyresgäst rörande etiska och moraliska frågor och utgör en naturlig fortsättning på de Gröna hyresavtalen.

Leverantörerna - kriterier och granskning

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och kräver bland annat att de uppfyller vår uppförandekod och policydokument. Läs mer om våra kriterier & granskning av leverantörer.