Mål & resultat för hållbarhet

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare.

Nöjd-Kundindex

Nöjda kunder är viktigt för Fabege. Målet är att nå index 80 i Fabeges NKI-mätning.

Utfall 2016

Fabege har genomfört en kundundersökning 2016 med hög svarsfrekvens och bra resultat. I 2016 års mätning nåddes ett index om 78 på en 100-gradig skala. Index 2015 var 77. Kundnöjdheten ligger genomgående på en hög nivå, vilket bland annat visas av att 91 procent av kunderna skulle rekommendera Fabege som hyresvärd.

Miljö

Energieffektivisering

Energianvändningen ska minska ytterligare 20 procent till år 2020, vilket motsvarar en genomsnittlig energianvändning på 94 kWh/kvm och år (87). Ökningen hänförs till avyttringarna av de energieffektiva byggnaderna Uarda 5 och Uarda 7. Total energianvändning ska senast 2020 ligga 50 procent lägre än rikssnittet för lokaler 2014.

Utfall 2016

Den totala energiförbrukningen var cirka 4,5 procent lägre ackumulerat 2016. Det innebär att målet 2020 kommer att bli alltmer utmanande att nå.

Miljöcertifieringar

Alla nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. 100 procent av befintligt fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat 2018.

Utfall 2016

2016 certifierades 1 av de 7 större nyproduktionsprojekten med förväntat resultat. Under 2016 färdigställdes 6 Breeam In-Use-certifieringar och ytterligare 6 stycken påbörjades. Arbetsprocessen har börjat ta form och ett flertal lärdomar och viktiga insikter har gjorts under året. Utvärdering av processarbetet kommer att göras under första kvartalet 2017.

Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal ska utgöra minst 75 procent av total nytecknad yta.

Utfall 2016

Under 2016 utgjorde andelen Gröna hyresavtal 83 procent av total nytecknad yta, som en följd av årets stora nyuthyrningar.

Hållbarhetsgranskningar av leverantörer

100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partners bedöms motsvara cirka 80 procent av den totala inköpsvolymen.

Utfall 2016

Ackumulerat 2016 har vi hållbarhetsgranskat 75 procent av våra strategiska samarbetspartners.

Medarbetare

Nöjda medarbetare

Medarbetarnas och chefernas prestationsindex mäts regelbundet och målet är att Fabeges ska ha ett resultat på 4,0.

Utfall 2016

99 procent av medarbetarna deltog i medarbetarundersökningen 2016. Resultatet visar på ett prestationsindex på 3,8. Genomsnitt för branschen var 3,5. Samtliga chefer genomförde även en undersökning där prestationsindex hamnade på 4,0.

Bibehållen låg sjukfrånvaro

Fabeges mål är att bibehålla en låg sjukfrånvaro med hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsatta friskvårdssatsningar.

Utfall 2016

Total sjukfrånvaro under 2016 uppgick till 2,9 procent