Hållbarhetsstyrning (DMA)

Styrning av hållbarhetsarbetet utgår från de för Fabege mest väsentliga områdena; Energi och miljö, medarbetare och hållbara relationer. Målinriktningen utvärderas löpande och inga väsentliga förändringar har skett under året

miljo-energi

Medarbetare