Energi och miljö

Miljöcertifiering och styrning

För att skapa långsiktigt hållbara miljöer arbetar vi både med enskilda fastigheter och hela stadsdelar. På miljösidan tittar vi på allt från ekologiska värden, energi- och klimatpåverkan, inomhusmiljö, avfallshantering, resvanor till miljögranskade byggmaterial och kemikalier.

Fabeges miljöarbete är långsiktigt och målstyrt. Hållbarhetschefen, som rapporterar till koncernledningen, ansvarar strategiskt för miljöcertifieringar samt miljö- och produktsäkerhetsfrågor. Utgångspunkten för miljöarbetet är Fabeges miljöpolicy och uppförandekod. Bolaget samlar även besiktningar och kontroller i en databas för egen kontroll.

Uppföljning är viktig för att stödja planerade aktiviteter, säkerställa att vi når våra mål och bidra till ständig förbättring under arbetets gång. Uppföljning görs kvartalsvis och årligen utifrån uppställda mål.

Energieffektivisering

Bostäder och lokaler står för uppskattningsvis 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning enligt Naturvårdsverkets hemsida och klimatpåverkan är därmed betydande. Idag finns ett ökat fokus på energi och klimat, inte minst med tanke på befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar.

Att arbeta med att minska vår energianvändning samt att minska vår klimatbelastning genom förnybar energi är därför viktiga miljöfrågor. En låg energianvändning stödjer också vårt arbete med att miljöcertifiera byggnader.

Våra teknikchefer med stöd av energisamordnaren har tillsammans med drift organisationen huvudansvaret för befintliga byggnaders energianvändning samt val av energislag.

Energiarbetet styrs av bolagets framtagna energistrategi 2020 samt miljöpolicy. Målet är att minska energibehovet med ytterligare 20 procent till år 2020 och att ligga 50 procent under det nationella genomsnittet. Det nationella genomsnittet finns inte tillgängligt idag, så vi beräknar värdet till 188 kWh/kvm år genom att addera följande statistik;

 • 117 kWh/kvm år värme
  Energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area i lokaler år 2014, fördelad efter uppvärmningssätt, ägarkategori, byggår och temperaturzon, kWh/m2. Energistatistik för lokaler 2014. ES 2015:05
 • 37 kWh/kvm år kyla
  Energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area i lokaler år 2014, fördelad efter uppvärmningssätt, ägarkategori, byggår och temperaturzon, kWh/m2. Energistatistik för lokaler 2014. ES 2015:05
 • 34 kWh/kvm år el
  Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL”. Rapport för år 1. Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader. ER 2007:34

Fokusområden i strategin är bland annat effektivisering av värmeåtervinning i ventilation, lokala processlaster, digitalisering och klimatskalsåtgärder.

Fabege samarbetar också med hyresgästerna kring minskad energianvändning. Det sker primärt genom gröna hyresavtal. Fastighetscheferna och uthyrarna ansvarar för att teckna gröna hyresavtal med hyresgästerna.

Projektcheferna ansvarar för projekt och förädling, där de nya och ombyggda byggnadernas energianvändning beslutas. För nya byggnader är målet att ligga under 50 kWh/kvm och år, och för hela förvaltningsportföljen är målet alltså att till år 2020 ligga 50 procent under det nationella genomsnittet.

Energianvändningen följs upp månadsvis på byggnads-, och bolagsnivå via ett energiuppföljningssystem där alla uppmätta förbrukningsvärden läses in och bearbetas. Energianvändningen för nybyggnads- och ombyggnadsprojekt följs upp gentemot projekterade värden efter att projekten avslutats.

För mer information om Fabeges energianvändning, se sidan 6-7, 11, 42-43 i årsredovisningen. Uppgift om använd mängd bränsle i egna fordon redovisas ej under energianvändning då den ej anses vara väsentlig i förhållande till den totala energianvändningen.

Utsläpp GHG emissioner i CO2-ekvivalenter

Enligt GHG-protokollet ska utsläpp redovisas som scope 1 direkta utsläpp, scope 2 indirekta utsläpp genom inköpt energi och scope 3 övriga indirekta utsläpp. Av Fabeges verksamhet är det främst byggnaderna som belastar klimatet genom sin energianvändning. Fabege har därför valt att redovisa indirekta utsläpp av växthusgaser genom inköpt energi (scope 2). Vår verksamhet genererar emellertid även indirekta utsläpp i form av materialanvändning och avfall samt tåg, taxi och flyg (scope 3). Dessa utsläpp har vi dock valt att inte redovisa i årsredovisningen. Scope 1, som i vårt fall främst innefattar tjänsteresor och köldmedium, redovisas inte heller i år. Utredning pågår kring möjligheter att redovisa även scope 1 och 3.

Växthusgaser såsom koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser har olika klimatpåverkan. För att kunna jämföra utsläpp av olika gaser räknar våra leverantörer därför om dem till enheten koldioxidekvivalenter (CO2e).

För att beräkna mängden utsläpp använder Fabege CO2e från våra leverantörer. Vår metod bygger på att vi multiplicerar vår energianvändning med koldioxidekvivalenter för värme, kyla och el från respektive leverantör. Den redovisade summan av utsläpp från verksamheten (scope 2) inkluderar en reduktion av CO2e till följd av ursprungsmärkt el samt ursprungsmärkt förnybar fjärrvärme och fjärrkyla.

Tack vare ett kontinuerligt arbete med att minska energianvändningen, samt genom en ökad andel inköp av förnybar el och koldioxidneutral fjärrvärme, har vi lyckats minska våra utsläpp med över 95 procent sedan 2002. Under 2016 kom 97procent av energin från förnybara källor.

För mer information om Fabeges arbete med klimatpåverkan, se sidan 42-43 i årsredovisningen.

Avfallshantering

Fabeges ambition är att minimera det avfall som går till deponi och förbränning samt att utöka andelen avfall som återvinns eller återbrukas. Beräkningsgrund för avfall sett till mängd, typ och vikt utgörs av uppgifter från bolagets huvudentreprenör för avfall. I dagsläget får vi statistik från ca 85 % av våra hyresgäster, eftersom de har möjlighet att välja andra avfallsentreprenörer för verksamhetsavfall än den som hyresvärden tillråder. Fabeges strävar emellertid efter att i samverkan med kunder och leverantörer;

 • Minska mängden avfall genom en god resurshushållning, som till exempel att alla kunder uppmuntras att källsortera sitt avfall i minst fem fraktioner.
 • Skapa förutsättningar för återanvändning av avfall genom att se över möjligheterna att arbeta med återbruk av material vid hyresgästanpassningar.

Byggnadsavfall hanteras av respektive entreprenör och vi har i dagsläget inte tillgång till statistik rörandes detta avfall. I takt med den ökande digitaliseringen ser vi möjligheter att få ökad data och kunskap inom området i framtiden.