Hållbara relationer

Kundrelationer

Fabeges framgång bygger på att våra kunder är framgångsrika. För att på bästa sätt förstå och tillgodose våra kunders behov och önskemål har vi flera verktyg för dialog, uppföljning och utvärdering av kundrelationerna. Vi finns på plats med lokala servicekontor i alla områden för att skapa en nära och personlig kontakt. Varje år genomförs en årlig kundnöjdhetsmätning som skickas till samtliga kunder. Dessutom så följer vi fortlöpande upp kundnöjdheten kopplat till varje registrerat ärende i service och felanmälan. Vår förvaltning har regelbundna personliga möten med kunderna.

Det övergripande ansvaret för kundnöjdheten och mätningarna delas av förvaltningens två högsta chefer som båda är medlemmar av koncernledningen. Till sitt stöd finns en operativ verksamhetsutvecklare som projektleder NKI-mätningarna och driver processer för att utveckla kundnöjdheten inom hela företaget. De fem marknadsområdescheferna ansvarar i sin tur för kundrelationerna i sina respektive områden. Fastighetscheferna är ansvariga för kunderna på företags- och organisationsnivå. De återkopplar resultaten från undersökningarna till kunderna och ansvarar för att förbättringar genomförs på kundnivå, utifrån service, ärende och NKI-undersökning.

Affärsetik

En god affärsetik som främjar rättvis konkurrens och motverkar all form av korruption är grunden i våra relationer med kunder, leverantörer, samarbetspartners och långivare. Vi strävar efter att agera med trovärdighet, ärlighet och öppenhet.

Fabeges värdegrund SPEAK och uppförandekod är utgångspunkterna för samtliga medarbetares agerande. Uppförandekoden tydliggör Fabeges ställningstagande i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Styrelse och koncernledning har ett särskilt ansvar att verka för tillämpningen av uppförandekoden. Innehållet revideras och följs upp årligen. Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att uppförandekoden är känd och efterlevs inom dennes avdelning/ansvarsområde. En grund för uppförandekoden är att Fabege ska följa tillämpliga lagar och andra föreskrifter, följa god affärssed och praxis samt internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö i enlighet med Global Compacts tio principer och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fabege stöder FN Global Compact sedan 2011.

Som stöd i det dagliga arbetet finns också Fabeges etikgrupp som rapporterar till koncernledningen. Gruppen har till uppgift att leda arbetet, bevaka relevanta omvärldsfrågor och driva specifika etiska frågor. I rådet ingår representanter från affärsutveckling, uthyrning, förvaltning, teknisk förvaltning, projekt, HR och finans. Sedan flera år pågår ett arbete med att höja organisationens kunskap om affärsetik och antikorruption. Exempel på aktiviteter är att samtliga medarbetare inbjudits till föreläsning och gruppseminarium om antikorruption och mutlagstiftning, och etiska diskussioner har förts på företagsinterna konferenser. Medarbetarna får löpande information om frågor som diskuterats i hållbarhets- och etikgruppen.

Fabege har en så kallad whistleblower-funktion för att göra det enkelt att anmäla oetiskt beteende eller oegentligheter på arbetsplatsen. Whistleblower-funktionen utgörs från och med 2017 av en ny digital tjänst där både anmälan och den efterföljande dialogen är lösenordskyddad och anonymiserad för den som önskar. En arbetsgrupp säkerställer att de anmälningar som kommer in utreds omgående och att lämpliga åtgärder vidtas. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

För mer information om Fabeges arbete med affärsetik och mänskliga rättigheter, se sid. 46 i årsredovisningen.

Hållbarhetsgranskad leverantörskedja

Fabeges uppförandekod och inköpspolicy klargör bolagets ståndpunkter för leverantörer. Inköpschefen som rapporterar till koncernledningen ansvarar för företagets inköpspolicy, tecknandet av avtal med samtliga strategiska samarbetspartner (motsvarande cirka 85 procent av företagets inköpsvolym) samt hållbarhetsgranskning av leverantörer. Uppföljning av leverantörer är en viktig del i Fabeges inköpsarbete för att säkerställa hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling.

Inköpsorganisationen är ansvarig för att teckna samtliga ram och uppdragsavtal och säkerställer att alla nya avtal innehåller Fabeges allmänna bestämmelser, miljöpolicy och uppförandekod.

Samtliga Fabeges leverantörer står under bevakning av ett anlitat kreditupplysningsbolag. Målet är att snabbt fånga upp eventuella ekonomiska avvikelser som kan påverka samarbetet negativt. Granskningen av leverantörer görs också ur ett hållbarhetsperspektiv. Dels för att kontrollera leverantörernas verksamheter, dels för att inspirera till vidare arbete med hållbarhetsfrågor. Granskningarna genomförs av en oberoende tredje part. Eventuella brister som uppdagas kan leda till att bolagen gemensamt gör upp en åtgärdsplan. I värsta fall kan samarbetet avbrytas.

Miljöfrågor

Fabege anlitar många leverantörer som i sin tur har många egna underleverantörer. Miljöpåverkan uppstår framförallt i andra ledet av leverantörer vilket är en av anledningarna till att Fabege ställer höga krav på bättre uppföljning från leverantörerna i det första ledet. Alla samlade krav finns i Fabeges allmänna bestämmelser samt miljöprogram för stora respektive små projekt. I Fabeges miljöpolicy har vi beskrivit våra miljömål för att utveckla långsiktigt attraktiva och hållbara fastigheter, områden och stadsdelar som ger en låg belastning på miljön och god brukarkomfort.

Fabeges krav på leverantörerna gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter finns i de allmänna bestämmelserna samt att leverantörerna genom avtal förbinder sig att följa Fabeges uppförandekod.

Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på arbetsplatserna. På alla byggarbetsplatser ska all tillämplig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas. Löpande revisioner av byggarbetsplatserna görs under projektens gång. Arbetsmiljön och arbetsgivaransvaret på byggarbetsplatserna är entreprenörernas ansvar, men vi tar en aktiv roll i att förebygga tillbud.

Tack vare den nya skattelagen för personalliggare kommer vi dessutom att ha möjlighet att se statistik på alla personer som arbetar i större projekt samt deras anställningsvillkor och kollektivavtal.