Medarbetare

HR-arbetet inom Fabege är långsiktigt och målstyrt. HR-chefen, som rapporterar till koncernledningen, ansvarar för det övergripande, strategiska HR-arbetet samt att lagar och regler inom arbetsrätt och kollektivavtal efterlevs.

Utgångspunkten för HR-arbetet är Fabeges policydokument inom HR-området samt bolagets uppförandekod. Uppföljning görs kvartalsvis och årligen utifrån uppställda mål.

Fabege har få anställda i förhållande till företagets marknads- och börsvärde, vilket gör varje individ väldigt viktig för verksamheten och dess framgång. Detta är en av anledningarna till Fabeges fokus på anställdas hälsa och välbefinnande. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda våra anställda en utvecklande, säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att bland annat erbjuda träning på arbetstid tillsammans med kollegor, har andelen av de som utnyttjar företagets friskvårdsbidrag ökat under en femårsperiod. En annan viktig parameter för hälsa och välbefinnande är balansen mellan arbete och fritid, där närmaste chef tillsammans med medarbetaren för en löpande dialog och säkerställer att arbetsbelastningen möjliggör en aktiv fritid.

Fabege genomför årligen en medarbetarundersökning som mäter hur rådande arbetsförutsättningar påverkar medarbetarna utifrån ett prestationsperspektiv, så kallat prestationsindex. Undersökningen visar också hur medarbetarna uppfattar arbetsmiljön, relationen till närmaste chef, möjlighet att påverka och om det finns någon form av upplevd diskriminering eller trakasserier.

Fabege har en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. På Fabege ska ingen diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Eventuella anmälningar kan ske till närmaste chef, HR eller anonymt till whistleblower-funktionen. De personer som tar emot anmälningar har till uppgift att säkerställa att de skyndsamt utreds och att lämpliga åtgärder vidtas.

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och de regler som följer därav. Policys och riktlinjer för till exempel kommunikation, personal och verksamhetsstöd beslutas av koncernledningen, uppdateras löpande och tillgängliggörs för alla medarbetare via Fabeges intranät.