Intressentdialog

Fabeges viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt övriga samhället där bolaget är verksamt. Kontinuerliga dialoger förs med samtliga intressentgrupper, och under 2015 har en fördjupad dialog genomförts med kunder, kreditgivare och medarbetare. 

Denna gjordes i form av en enkät, med syfte att samla in information till bedömningen av Fabeges väsentliga hållbarhetsaspekter. Under 2017 har vi fortsatt att arbeta utifrån den väsentlighetsanalys som gjordes 2015 och vi har inte identifierat något behov av förändringar.

KUNDER 
 Dialogform  Hållbarhetsfrågor  Resultat
 • Löpande dialog/kundservice
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Nyhetsbrev
 • Samverkan Gröna hyresavtal
 • Hyresgästernas hälsa och säkerhet 
 • Miljörisker och marksanering 
 • God affärsetik 
 • Energieffektivisering 
 • Fler cykelparkeringar, cykelpooler för lånecyklar samt utökad kollektivtrafik 
 • Miljöcertifierade fastigheter 
 • Fler gym, food trucks, restauranger och annan service i närområdena 
 • Minskad energianvändning i fastighetsbeståndet, med förbättrat inomhusklimat
MEDARBETARE
 Dialogform  Hållbarhetsfrågor  Resultat
 • Medarbetarsamtal 
 • Medarbetarundersökningar 
 • Café Fabege (mötesforum) 
 • Konferenser
 • Medarbetarnas hälsa och säkerhet
 • Energieffektivisering
 • God affärsetik
 • Anställningsvillkor och kompetens utveckling
 • Uppdaterad Uppförandekod
 • Konferens med all personal med affärsetik i fokus
 • Gemensam träning på arbetstid
 • Fler miljöbilar
 • Utvecklingssamtal
ÄGARNA OCH ANALYTIKER
 Dialogform  Hållbarhetsfrågor  Resultat
 • Årsredovisning
 • Kvartalsrapporter
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Roadshows och enskilda möten
 • Långsiktig stabil avkastning baserad på en hållbar affärsmodell
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI i årsredovisningen
 • Deltar i olika investerarundersökningar som ”Hållbart Värdeskapande” och GRESB
 • Godkänt för Swedbanks etiska fonder, Nordeas Starfonder och OMX Sustainability Index
KREDITGIVARE
 Dialogform  Hållbarhetsfrågor  Resultat
 • Presentationer, kvartalsrapporter, årsredovisning, webb
 • Möten, fastighetsvisningar och seminarier
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Energieffektivisering
 • Miljörisker och sanering
 • Stabila finanser
 • God affärsetik
 • Medarbetarnas hälsa och säkerhet
 • Löpande hållbarhetsdiskussioner med finansiärer
 • Grön finansiering
LEVERANTÖRER
 Dialogform  Hållbarhetsfrågor  Resultat
 • Central upphandling/ramavtal med krav att leverantörerna följer Fabeges uppförandekod
 • Krav på hög affärsetik och uppförandekod
 • Löpande kvalitetsmätningar av leverantörerna
 • Långtgående krav på materialval vid ny- och ombyggnationer
 • Krav att leverantörer följer Fabeges uppförandekod
 • Hållbarhetsgranskning av leverantörer
SAMHÄLLET
 Dialogform  Hållbarhetsfrågor  Resultat
 • Regelbundna möten med kommun och myndigheter
 • Samverkansmöten tillsammans med nätverk av företag (BELOK, SGBC, Fastighetsägarna, Byggherreforum, Close etc)
 • Samarbetsavtal med ideella organisationer
 • Gemensamt verka för en hållbar fastighets- och stadsdelsutveckling
 • Skapa levande närmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, service och naturområden
 • Stimulera social hållbarhet bla genom aktiviteter riktade mot ungdomar
 • Beslut att bidra med 100 Mkr till finansiering av tunnelbaneutbyggnad till Arenastaden
 • Miljö- och energiklassning av byggnader enligt Miljöbyggnad, BREEAM och Greenbuilding
 • Samarbeten kring hållbar stadsdelsutveckling
 • Sponsring av Ung affärsidé, Friends, Städa Sverige, Childhood Foundation och idrottsföreningar
 • Samarbeten kring hållbar stadsdelsutveckling såsom Citylab Action