Väsentliga frågor

Under våren 2015 genomförde Fabege en väsentlighetsanalys där ett femtiotal representanter för bolagets viktigaste intressentgrupper ombads delta i en anonym enkätundersökning om Fabeges hållbarhetsarbete.

De viktigaste intressentgrupperna definierades som kunder, medarbetare, kredit givare, ägare och analytiker, leverantörer samt övriga samhället där bolaget är verksamt.

Syftet med undersökningen var att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och göra hållbarhetsrapporteringen ännu mer relevant. Vi har inte identifierat något behov av förändring 2017. De genomförda intressentdialogerna 2015, tillsammans med interna analyser, resulterade följaktligen i en uppdaterad väsentlighetsanalys där de frågor där Fabege har störst påverkan och kan påverka mest definierats. Resultatet av analysen visar att följande områden är mest väsentliga för Fabege:

MEDARBETARE   Hälsa och säkerhet
  Kompetensutveckling
  Anställningsvillkor och mänskliga rättigheter
ENERGI OCH
MILJÖ 
  Energieffektivisering
  Materialval och säkra produkter
  Miljörisker och marksanering
  Utsläpp och avfallshantering
HÅLLBARA
RELATIONER
  
  Hållbarhetsgranskad leverantörskedja 
  Samarbeten med andra aktörer för hållbar stadsdelsutveckling
  Antikorruption och god affärsetik