Catena AB förvärvar logistikfastigheter för 3,8 Mdkr. Gustaf Hermelin föreslås som ny VD

Catena AB har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter AB om förvärv av Brinova Logistik AB som äger 43 logistik- och lagerfastigheter med en uthyrningsbar area om 655 000 kvm.

Mer information om affären och preliminära finansiella effekter finns att läsa i Catenas pressmeddelande, se nedan.

Avtalet är villkorat av slutförd due diligence, externa kreditgivares medgivande och att extra bolagsstämma i Catena fattar beslut om en riktad emission till Brinova.

CLS Holdings plc, Fabege AB (publ) och Catella fonder, som tillsammans innehar 72 procent av kapitalet och rösterna i Catena, har uttalat sitt stöd för affären och kommer att rösta för genomförande av kvittningsemission på den extra bolagsstämman som är planerad till den 23 september 2013.

Fabege är positiv till affären som stärker Catena som  därigenom får ett stärkt kassaflöde och en god plattform att bygga vidare på.

Nyheter