Lösenbelopp för aktier i Fabege Fastigheter Stockholm AB (tidigare Fabege AB) fastställt

19 sep 2006, 14.33

Skiljenämnden har fastställt det lösenbelopp som Fabege AB ska erlägga för de inlösta aktierna i Fabege Fastigheter Stockholm AB (tidigare Fabege AB). Lösenbeloppet uppgår till 114,30 kr per aktie, vilket är i enlighet med Fabeges yrkande. Därutöver utgår ränta om 8,32 kr per aktie. Utbetalning sker den 22 september 2006. Antalet inlösta aktier uppgår till 31 684 A-aktier och 1 719 119 B-aktier.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,8 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.
Pressmeddelanden