Fabege gör fastighetsaffärer för 2,3 Mdr

4 dec 2007, 14.15

Fabege har träffat avtal med Niam om förvärv av fastigheterna Trängkåren 7 (DN-huset) i Marieberg på Kungsholmen och Grönlandet Södra 13 på Norrmalm. Förvärven sker genom bolag till ett sammanlagt fastighetsvärde om 2 013 Mkr. Fabege tillträder fastigheterna idag den 4 december.

Trängkåren 7/DN-huset omfattar en uthyrbar yta om ca 56 000 kvm, varav 47 000 kvm kontor och 9 000 kvm lager och övrig yta. Dessutom finns 670 parkeringsplatser i garage om totalt ca 20 000 kvm. Den enskilt största hyresgästen är Bonnierkoncernen med bland annat Dagens Nyheter och Expressen.

Grönlandet Södra 13, vid Adolf Fredriks Kyrkogata på Norrmalm, omfattar ca 8 000 kvm uthyrbar yta, huvudsakligen kontor. Fastigheten hyrs i sin helhet av försäkringskassan.

I en annan affär har Fabege avyttrat markfastigheten Marievik 31 till JM för 295 Mkr. JM tillträder fastigheten den 6 december. Försäljningen ger ingen resultateffekt, baserat på värdering per 2007-09-30.

– Affärerna är i linje med vår affärsmodell att optimera totalavkastning, dvs direktavkastning och värdestegring, med fokus på ett antal prioriterade delmarknader. De förvärvade fastigheterna kompletterar på ett utmärkt sätt vårt utbud och bestånd i Stockholms innerstad, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)


Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs-och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.

Pressmeddelanden