Delårsrapport januari-mars 2011

3 maj 2011, 08.00

  • Periodens resultat efter skatt ökade till 378 Mkr (161), motsvarande 2:32 kr per aktie (0:98).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 113 Mkr (181) och hyresintäkterna minskade till 446 Mkr (518) till följd av nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 348 Mkr (237) och segmentet Förädling 56 Mkr (40).
  • Soliditeten uppgick till 39 procent (33).

-  Första kvartalet blev bra för Fabege. Hyresmarknaden fortsatte att utvecklas positivt, efterfrågan på moderna kontorslokaler i bra lägen är fortsatt god och hyresnivåerna är svagt stigande, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

-  Med den positiva marknadsutvecklingen i Stockholm är jag övertygad om att sjunkande vakanser och ökade investeringar i projekt kommer att bidra till god framtida intäktstillväxt i Fabege, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 3 maj 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden