Delårsrapport januari-september 2011

26 okt 2011, 08.00

  • Nettouthyrningen uppgick till 111 Mkr (6).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 Mkr (1 091), motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 403 Mkr (600) och hyresintäkterna uppgick till 1 346 Mkr (1 520). Förändringen mot föregående år beror på nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 1 034 Mkr (1 245) och segmentet Förädling 224 Mkr (222).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 772 Mkr (677) och på räntederivat till –263 Mkr (–107).

- Efterfrågan är fortsatt god och vi är glada över ytterligare ett kvartal med mycket stark nettouthyrning som är vårt viktigaste mål, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Den svenska fastighetsmarknaden står sig stark och vi ser ett förbättrat kassaflöde genom intäktstillväxt framöver samtidigt som vi förväntar oss att både förädling och transaktion fortsatt ska ge väsentliga bidrag till Fabeges totala resultat, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 26 oktober 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden