Komplettering av kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

1 mar 2011, 17.45

Som meddelats den 23 februari 2011 kallas aktieägarna i Fabege AB (publ) till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 klockan 16.00 i aulan på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Med anledning av en förestående affärstransaktion med Oscar Properties AB där Fabeges styrelseledamot Oscar Engelbert har ett bestämmande inflytande skall dagordningen kompletteras med en punkt. Del av fastigheten Hammarby Gård 7, Hammarby Sjöstad, innefattande byggrätter för bostäder föreslås avyttras till Oscar Properties AB. Enligt aktiebolagslagen och bestämmelserna i börskontraktet skall affärsbeslutet godkännas av stämman. Den tillkommande punkten redovisas i punkt 16 i dagordningen nedan. Ytterligare information avseende affären kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid innan stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
    d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
16. Beslut om godkännande av försäljning av del av Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Stockholm i mars 2011

Fabege AB (publ)

Styrelsen

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.45 den 1 mars 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden