Delårsrapport januari-juni 2012

6 jul 2012, 08.00

  • Förvaltningsresultatet ökade till 282 Mkr (270) och hyresintäkterna ökade till 920 Mkr (894). Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 955 Mkr (591) och på räntederivat till 100 Mkr (38).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -826 Mkr (656) motsvarande -5:09 kr per aktie (4:03), efter att resultatet belastats med en reservering om 1 900 Mkr avseende pågående skatteärenden.
  • Nettouthyrningen uppgick till 131 Mkr (60).

- Domen i Cypern-ärendet var oväntad. Vi har till följd av det osäkra rättsläget efter domen reserverat ett betydande belopp och driver nu processen vidare i Kammarrätten, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Vi kan konstatera att Fabege idag står starkt och kan hantera skattefrågan oavsett utgång. Vi redovisar ett mycket starkt resultat i verksamheten första halvåret. Stockholm växer och det är fortsatt stor efterfrågan på moderna kontor i attraktiva lägen vilket gynnar Fabege, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 6 juli 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 30,8 Mdkr. Fastighets-beståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden