Delårsrapport januari-september 2012

16 okt 2012, 08.00

  • Förvaltningsresultatet ökade till 436 Mkr (403) och hyresintäkterna ökade till 1 389 Mkr (1 346). Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 210 Mkr (855) varav förädlingsvinster i projektportföljen 617 Mkr (200). Undervärdet i derivatportföljen ökade med –133 Mkr (–263).
  • Resultatet före skatt ökade till 1 492 Mkr (987).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –708 Mkr (728), motsvarande –4:36 kr per aktie (4:47), efter att resultatet belastats med en reservering om 1 900 Mkr avseende pågående skatteärenden.
  • Nettouthyrningen uppgick till 146 Mkr (111).

- Fabeges verksamhet har utvecklats väl hittills i år. Den positiva trenden håller i sig med fortsatt stark nettouthyrning, tillväxt i förvaltningsresultat och starka bidrag från verksamhetens alla delar, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 16 oktober 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden