Fabege gör ytterligare projektuthyrningar i city

21 maj 2012, 10.00

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Ekobrottsmyndigheten i fastigheten Klamparen 10, Flemminggatan, Stockholm. Avtalet omfattar 1 230 kvm kontorslokaler, och inflyttning är planerad till november 2012.

Även i fastigheten Apotekaren 22, Döbelnsgatan/Tulegatan, Stockholm, har Fabege hyrt ut nyrenoverade ytor. Det gäller dels ett avtal med Företagarna omfattande 1 400 kvm kontor, med inflyttning i december 2012, och dels 680 kvm i ett avtal med Restaurang Farang, med inflyttning planerad till februari 2013.

Det sammanlagda hyresvärdet för dessa tre avtal uppgår till cirka 11,4 Mkr per år och kommer att redovisas i nettouthyrningen under andra kvartalet 2012.

- Hyresmarknaden i Stockholm är fortsatt stark och vi är glada att se att vakanserna i våra stora projektfastigheter nu succesivt hyrs ut. Vi kommer allt närmare målsättningen normal förvaltningsvakans i de stora projektfastigheterna, säger Urban Sjölund, fastighetschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.00 den 21 maj 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 30,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden