Delårsrapport jan-sep 2013 – Högre intäkter och förbättrat förvaltningsresultat

16 okt 2013, 08.00

  • Hyresintäkterna ökade till 1 545 Mkr (1 389). Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 717 Mkr (1 210) och på räntederivat till 463 Mkr (–133).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 462 Mkr (436).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 750 Mkr (1 492). Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 451Mkr (–708), motsvarande 8:79 kr per aktie (–4:36). Föregående års resultat belastades med reservering om 1 900 Mkr avseende pågående skatteärenden.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 32 Mkr (146).
  • Kammarrätten har avgett dom i ett antal av Fabeges skatteärenden. Fabege gör i dagsläget ingen annan bedömning än att det tidigare beslutet att reservera 1,9 Mdkr står fast.

"Fabege skapar nu tillväxt genom värdeskapande investeringar i den egna projektportföljen och genom värdetillväxt i förvaltningsportföljen, främst till följd av kontraktsteckningar och ökade hyresnivåer. Även om hyresmarknaden i Stockholm är fortsatt stabil, tar processerna oftast lång tid. Vi har dock tiden för oss, med projektfastigheter som kommer att utmärka sig ur flera aspekter såsom genom utmärkta, centrala lägen, moderna flexibla ytor och spännande servicekoncept." kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 16 oktober 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden