Fabeges valberedning inför årsstämman 2014

25 sep 2013, 08.00

Vid Fabeges årsstämma den 21 mars 2013 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2013) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB)
  • Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
  • Anders Rydén (SEB Fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28,7 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 mars 2014.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 25 september 2013.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden