Växande intäkter på fortsatt stabil hyresmarknad

16 okt 2013, 08.02

Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar tredje kvartalet 2013:

”Hyresintäkterna ökade till 513 Mkr (469) och förvaltningsresultatet förbättrades med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Förbättringarna beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.

Fabege skapar nu tillväxt genom värdeskapande investeringar i den egna projektportföljen och genom värdetillväxt i förvaltningsportföljen, främst till följd av kontraktsteckningar och ökade hyresnivåer. Även om hyresmarknaden i Stockholm är fortsatt stabil, tar processerna oftast lång tid och vi är ännu inte färdiga med flera av de intressanta processer vi har på gång. Vi har dock tiden för oss, med projektfastigheter som kommer att utmärka sig ur flera aspekter såsom genom utmärkta, centrala lägen, moderna flexibla ytor och spännande servicekoncept.

Jag blir alltmer övertygad om Arenastadens fantastiska läge med bara sju minuter till city. Under kvartalet har kommunikationerna förbättrats ytterligare. Målbron som leder trafikanter över spåren och den nya nedgången till Solna Station invigdes i början av oktober. Det är glädjande att se hur kommunikationerna till och från Arenastaden kontinuerligt byggs ut och att allt fler företag väljer Arenastaden som sin hemvist.”

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 16 oktober 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden