Delårsrapport januari-juni 2014

4 jul 2014, 08.00

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 039 Mkr (1032). I identiskt bestånd ökade intäkterna med knappt 2 procent.
  • Driftsöverskottet ökade med cirka 5 procent till 738 Mkr (704). Överskottsgraden ökade till 71 procent (68).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 317 Mkr (300).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 646 Mkr (525) och på räntederivat till -287 Mkr (417).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 686 Mkr (1 239). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen. Periodens resultat efter skatt uppgick till 536 Mkr (1 031), motsvarande 3:40 kr per aktie (6:25). Periodens skatt inkluderar en ökning av avsättningen för pågående skatteärenden med 58 Mkr.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 258 Mkr (23) efter stora projektuthyrningar till TeliaSonera och SEB i Arenastaden. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 7 procent.

Kommentar av Christian Hermelin, VD;

Årets första sex månader kännetecknas av ett positivt finansiellt klimat med låga räntor och bra tillgång till kapital. På hyresmarknaden upplever vi god efterfrågan på moderna, flexibla och hållbara kontor med bra kommunikationslägen. Fabeges fastighetsportfölj möter denna efterfrågan väl.

Genom uthyrningarna till TeliaSonera och SEB blev kvartalets nettouthyrning den bästa i Fabeges historia. Detta borgar för fortsatt värdeskapande och Arenastadens ställning som modernt attraktivt arbetsplatsområde stärks ytterligare.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 4 juli 2014.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden