Delårsrapport januari-mars 2014

24 apr 2014, 08.00

  • Hyresintäkterna uppgick till 513 Mkr (513). I identiskt bestånd ökade intäkterna med knappt 1 procent.
  • Driftnettot ökade med cirka 6 procent till 349 Mkr (330). Överskottsgraden ökade till 68 procent (64).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 150 Mkr (135).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 295 Mkr (299) och på räntederivat till -141 Mkr (188).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 330 Mkr (620). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen. Periodens resultat efter skatt uppgick till 240 Mkr (516), motsvarande 1:45 kr per aktie (3:14). Periodens skatt inkluderar en ökning av avsättningen för pågående skatteärenden med 72 Mkr.
  • Nettouthyrningen under kvartalet uppgick till 17 Mkr (5). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 5 procent.

"Fabege inledde året med fortsatt värdetillväxt i såväl förvaltningsportfölj som projektportfölj. Affärsmodellens samtliga delar - förvaltning, förädling och transaktion - bidrog till resultatet. Det visar att vårt sätt att skapa affärer fungerar väl." kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 24 april 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden