Fabege förvärvar utvecklingsfastighet i Solna Business Park

28 apr 2015, 08.45

Fabege har förvärvat Fräsaren 9 i Solna Business Park från Swedish Match. Fastigheten omfattar en markareal om ca 7 000 kvm och är idag bebyggd med en logistikbyggnad på knappt 10 000 kvm för Swedish Matchs distributionsverksamhet.

Förvärvet sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 152 Mkr. Fastigheten kommer att tillträdas under första kvartalet 2016 då Swedish Match också flyttar.

-          Fabege är redan stor fastighetsägare i Solna Business Park och genom detta förvärv kan vi fortsätta utvecklingen av nya kontor i området, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen-Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 28 april 2015.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,0 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden