Bokslutskommuniké januari – december 2015

4 feb 2016, 11.00

  • Hyresintäkterna minskade till 1 998 Mkr (2 087) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med drygt 3 procent.
  • Driftsöverskottet minskade till 1 429 Mkr (1 485). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med drygt 3 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (71).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 688 Mkr (682).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 273 Mkr (1 639) och på räntederivat till 262 Mkr (-473).
  • Årets resultat före skatt uppgick till 4 233 Mkr (1 867). Årets resultat efter skatt uppgick till 3 232 Mkr (1 738), motsvarande 19:54 kr per aktie (10:51).
  • Nettouthyrningen uppgick till 74 Mkr (243) efter större uthyrningar till bl.a. Telenor Sverige, ICA, KPMG och SBAB samt flera förvaltningsuthyrningar. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 12 procent.
  • Soliditeten uppgick till 39 procent (38) och belåningsgraden uppgick till 52 procent (60).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:50 kr per aktie (3:25).

Fabege levererar rekordresultat

”Fabege har haft kapacitet och drivkraft att ta vara på de goda marknadsförutsättningarna. Vi har successivt under året omförhandlat hyror på allt högre nivåer, vi har tecknat avtal med nya kunder och vi har fortsatt arbetat med effektiviseringar i förvaltningen och med våra värdeskapande projekt. Genom detta har vi bäddat för den starka värdetillväxt vi nu ser i resultatet.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden