Fabege gör affär med Peab

25 nov 2016, 08.00

Fabege har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Vidare förvärvar Fabege fastigheterna Distansen 4, 6 och 7 i Ulriksdal av Peab.

I samband med kapitaliseringen av Arenabolaget i Solna KB (ABS) har ABS förvärvat tillgångar i anslutning till Friends Arena från Visio. Kvar i Visio finns därefter innehavet i Råsta som innefattar byggrätter i Solna. Råsta ägs till 75 % av Visio och till 25 % av Solna stad.

Köpeskillingen för andelarna i Visio uppgår preliminärt till 300 Mkr varav 200 Mkr erläggs genom en revers som förfaller i samband med att byggrätterna vinner laga kraft, dock senast den 31 december 2018. Genom affären kommer Visio att konsolideras i Fabegekoncernen vilket innebär att det initiala fastighetsvärdet ökar med ca 550 Mkr.

Köpeskillingen för Distansen uppgår till 570 Mkr. Fastigheten är nyproducerad och delvis uthyrd till Johnson & Johnson. I affären ingår också ett nyuppfört p-hus samt en byggrätt om ca 15 000 kvm kontor.

Tillträde sker i januari 2017.

-          Båda affärerna passar väl in i Fabeges satsning på att fortsatt stadsdelsutveckling i de olika delarna av Solna, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen-Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 klockan 08:00 CET.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se
Pressmeddelanden