Fabege tar ökat ansvar för Friends arena

25 nov 2016, 08.00

Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget i Solna KB som äger fastigheten Nationalarenan 1, det vill säga Friends Arena.

Friends Arena är en central del av Arenastaden som är ett av Fabeges viktigaste stadsutvecklingsområden. Efter förvärvet kommer Fabege och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) gemensamt driva den fortsatta utvecklingen av arenan.

En förutsättning för transaktionen har varit fullföljande av ett sedan tidigare planerat kapitaltillskott. Som en följd av kapitaltillskottet tillförs Arenabolaget fastigheten Nationalarenan 9, den så kallade Arenagate som utgör entrébyggnaden till arenan. Genom omstruktureringen förbättras den framtida likviditeten i Arenabolaget avsevärt dels genom lösen av kostsamma finansieringslösningar och dels genom amortering av lån. En förutsättning för genomförande av affären är godkännande från kommunfullmäktige i Solna.

Den nya ägarbilden och kapitaliseringen av ABS innebär att Fabeges nettoexponering i balansräkningen är oförändrad. Den bedömda resultateffekten 2017 förväntas förbättras i jämförelse med utfallet 2016 trots en större ägarandel.

Fabeges ägarandel efter omstruktureringen uppgår till 66,7 procent och Fabege tar därmed ett större ansvar för framtida resultat. Genom lika fördelning av ägandet i komplementären ABS AB (50/50) kommer Fabege och SvFF, som jämbördiga parter med lika inflytande, tillsammans att driva utvecklingen av ABS framåt. ABS kommer inte att konsolideras i Fabege-koncernen utan ska även fortsättningsvis redovisas som ett intressebolag.

-          Arenabolaget stärks och Fabege får nu tillsammans med SvFF bättre förutsättningar att långsiktigt driva arenans utveckling framåt, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 klockan 08:00 CET.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se
Pressmeddelanden