Projekt Lagern 2

I nära samarbete med Solna stad utvecklar vi stadsdelen Råsunda där bland annat den före detta fotbollsstadion ingår. Tanken är att den, efter rivningar och ombyggnation, ska förtätas till en tydligt urban miljö. 

Lagern 2 blir förskola, skola, LSS boende och bostäder

Kvarteret Lagern, den byggnad som ursprungligen låg bakom fotbollsläktaren,  är numera indelad i två fastigheter. Lagern 2 ska bli skola (högstadium), ett antal förskoleavdelningar och LSS boende (bostäder som är anpassade för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar).

Denna del av byggnaden ska vara klar för inflyttning sommaren 2018 Lagern 3 ska i ett senare skede byggas om till ett 100-tal lägenheter.

Exteriören speglar de olika verksamheterna

Mot områdets planerade torgstråk (östra fasaden) krävs en radikal ombyggnad av den fd läktarens 140 meter långa stödmur. Grundkonceptet för fastighetens östra fasad är att spegla de skilda verksamheterna på ett tydligt sätt mot torgstråket. Fönsterpartier i varierande storlekar och deras placering på fasaden är en viktig komponent i konceptet. Skolans- och förskolans fönster kommer att ha en mer dynamiskt varierad komposition än bostädernas mer upprepade ordningar av likartade fönsterformat.

Den östra fasaden kommer att kläs i tegel, i en varmt grå nyans för att gestalta en trygg bakgrundsfond till den dynamiska fönstersättningen. Förskole fasadens partier kommer dessutom kläs i kulörsatt sträckmetall för att inspirera barnens lek och olika aktiviteter. Skolentrén får glaspartier med varierad komposition av transparenta och kulörsatta glas. 

Kontakt med två olika stadsmiljöer

Interiören skapas i nära dialog med verksamheterna för att utforma utrymmen och funktioner efter behov och utifrån den befintliga byggnadsstrukturen. Samtliga befintliga trapphus och schakt ska utnyttjas och det före detta kontorshusets våningshöjder motsvarar krav för skolutrymmen. En intressant aspekt av verksamheterna i Kvarteret Lagern är kontakten utåt, mot två olika stadsmiljöer.

I stort sett samtliga läro- och facksalar är placerade med utsikt mot den lummiga parken kring Ekensbergskyrkan på västra sidan och entré- och uppehållsutrymmen blickar ut mot både det dynamiskt urbana torgstråket mot öst och det gröna området mot väst. Idén är att erbjuda olika upplevelser som har positiv inverkan på elever, förskolebarn och boende.

Miljöklassad byggnad

Lagern 2 projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-In-Use, en certifiering för ombyggnad av befintliga byggnader. 

Projektinformation

Inflytt:  2018
Byggår:  2017-2018
Hyresgäst:  Solna stad
Lokalarea (LOA): 5 100 kvm
Miljöcertifiering:  BREEAM-In-Use
Entreprenör: Entreprenaden utförs som ett Custruction management 
Arkitekt: GWSK arkitekter