Affärsmodell

På Fabege arbetar vi med en affärsmodell där vi förvaltar våra fastigheter med närhet till kunderna, utvecklar och förädlar för att skapa värde samt genomför transaktioner genom förvärv och avyttringar för att öka vår potential.

Förvaltning

Fastighetsförvaltning utgör Fabeges största verksamhetsgren. Bolaget förvaltar sina fastigheter med en egen effektiv drifts- och förvaltningsorganisation, organisatoriskt uppdelad i marknadsområden. Medarbetarna ges stort eget ansvar för att säkerställa högt engagemang och närhet till kunden. Den kundnära förvaltningen stöder en hög uthyrningsgrad och borgar för att kunden väljer att stanna kvar.

Läs mer om våra stadsdelar och projekt

Förädling

Förädling av fastigheter med tillväxtpotential är en viktig del av affärsmodellen i syfte att skapa värde. Fabege utvecklar och realiserar potentialen i det befintliga beståndet. Utvecklingen avser inte bara enstaka fastigheter utan även hela områden och stadsdelar, även i förvaltningsportföljen finns fastigheter med framtida utvecklingspotential. Projektvolymen anpassas efter marknadens efterfrågan. Nybyggnationer och mer omfattande ombyggnationer miljöcertifieras.

Läs mer om våra projekt

Transaktion

Fabege förvärvar och avyttrar fastigheter i syfte att öka potentialen i fastighetsportföljen. Fastighetens läge, skick och vakansgrad är viktiga faktorer som avgör tillväxtpotentialen. Som en betydande aktör på ett mindre antal utvalda delmarknader har Fabege skaffat sig djupgående erfarenhet och kunskap om marknaderna, utvecklingsplaner, övriga aktörer och fastigheter. Bolaget följer och analyserar kontinuerligt utvecklingen på fastighetsmarknaden för att ta vara på möjligheter att utveckla fastighetsportföljen.

Läs mer om våra förvärv och avyttringar