Getingen 13

Sveavägen 147-151; Ynglingagatan 6-8

Om din lokal och fastighet

Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter.

 • Gör anmälan om service eller fel
 • Kontakta oss på Fabege
 • Läs aktuell information om din lokal och fastighet
 • Prenumerera på aktuell information till din e-post
 • Hitta information om rumsklimat, teknik och allmän skötsel med mera


Prova vår app!

Här gör du enkelt felanmälan, läser om din fastighet och kommer i kontakt med oss.

Du hittar appen i App-store och Google Play. Sök på Fabege!

El och belysning

Ni som hyresgäst ansvarar för er belysning på kontoret. Ni står även för underhållet av denna belysning såsom byte av ljuskällor.

Grönt elavtal

Du som hyresgäst hos Fabege med eget elabonnemang har möjlighet att köpa miljömärkt el förmånligt via Vattenfall. Läs mer på sidan Grönt elavtal.

Internet, telefoni och TV

Din fastighet är ansluten till Stokabs och Telias fibernät.

Ni som hyresgäst har ansvar för ert data- och telenät. Det är också ni som sköter anslutning till husets anslutningspunkt.

Kontakta Stokab, Telia eller den internetleverantör du vill samarbeta med för att ansluta din lokal till nätverket.

Rumsklimat

Vi på Fabege har som ambition att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat med hänsyn till långsiktig hållbarhet. Här berättar vi om hur olika vi upplever temperaturer och vad du själv kan påverka. Läs mer på sidan Inomhusklimat.

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Skötsel och underhåll

Du som hyresgäst ansvarar själv för underhåll i lokalen. I det ansvaret ingår exempelvis att byta ljuskällor, hålla ytskikten i gott skick samt reparation och utbyte av vitvaror.

Ombyggnation

Om du vill bygga om eller göra ändringar i din lokal behöver du ett skriftligt tillstånd från din fastighetschef på Fabege.

Ombyggnation

Om du vill bygga om eller göra ändringar i din lokal behöver du ett skriftligt tillstånd från din fastighetschef hos oss på Fabege.  

Hissar

Felanmälan

Hissleverantören Kone är ansvarig för underhåll och drift av hissarna i fastigheten.

Om ni upptäcker fel, kontakta Kone på 0771-50 00 00 eller på kone.se för felanmälan.

Vid stopp på hiss mellan våningar - håll knappen för nödsignal intryckt i minst 15 sekunder - då går larmet till hissjour som är öppen dygnet runt. Samtidigt startar en larmsignal i byggnaden.

Vid brand använd alltid trapporna, aldrig hissen.

Hissar i fastigheten

Det finns fyra personhissar och en lasthiss i fastigheten.

Adress Hissnr Hisstyp Last/Antal pers. Dörrmått -cm
(breddxhöjd)
Korgmått (innermått) -cm
(breddxdjupxhöjd)
Sveavägen 151 1 Personhiss 640 kg/8 pers. B100 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 2 Personhiss 640 kg/8 pers.  B90 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 3 Personhiss 640 kg/8 pers. B90 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 4 Personhiss 1 000 kg/12 pers. B90 x H200 B140 x D190 x H215
Ynglingagatan 6 6 Lasthiss 6´30 kg/8 pers. B90 x H200 B130 x D160 x H220

Miljö och energi

Grönt El- & Hyresavtal

All fjärrvärme och fjärrkyla som levereras till fastigheten är klimatneutral.

I samarbete med våra kunder arbetar vi på Fabege för att sätta en miljöagenda för lokalerna; att använda resurser så effektivt som möjligt och förvalta våra fastigheter på ett hållbart sätt. Gröna hyresavtal är en plattform för att tillsammans minska miljöpåverkan från lokalen. Avtalen omfattar bland annat åtgärder inom områdena energi, inomhusmiljö, materialval och källsortering.

Kontakta din fastighetschef för mer information om gröna avtal.

Läs mer om hur vi på Fabege arbetar med miljö på sidan Klimatfrågor.

Miljöcertifiering

Fabege har som mål att miljöcertifiera alla fastigheter i beståndet enligt BREEAM-in-Use till 2018.
När vi fått resultatet för fastigheten kv. Getingen 13 presenteras det här.

Skyltning

I samband med inflyttning sätter vi upp ert företagsnamn i entrén och vid hissarna i enlighet med vår skyltprofil. Eventuella förändringar i efterhand, som byte av bolagsnamn eller liknande, görs av oss på er bekostnad.

För fasadskyltar och övrig skyltning kontakta din fastighetschef på Fabege.

Städning

Vi har kontrakt med Estate Service Management som städar entréerna, hisshallen, hissar, trapphus och källargångar måndag till fredag.
Garaget städas minst 2 gånger per år. Datum sätts efter hur städbehovet ser ut.

Städning samt fönsterputs i egen lokal ansvarar ni själva för.

Säkerhet och inpassering

Inpassering

In- och utpassering i fastigheten sker via ett passersystem med kortläsare till alla entréer och allmänna dörrar. För att komma in i fastigheten före och efter kontorstid har du och dina medarbetare personliga passerbrickor med kod.

Om du tappar bort din passerbricka – anmäl det till Safeteam via e-post, brickor.stockholm@safeteam.se, eller telefon på nr 08- 442 99 60.
Safeteam spärrar då din passerbricka och ser till att du får en ny. Kostnaden för detta står respektive hyresgäst för.

Säkerhet

Du som hyresgäst ansvarar för skalskyddet till er lokal - lås, larm, kortläsare med mera. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ert försäkringsbolag för att säkerställa att skalskyddet till lokalen möter de krav som finns i försäkringsvillkoren.

Bevakning

Fabege samarbetar med Nokas Security AB som bevakar och ronderar fastigheten.

Aktiviteter efter kontorstid

Om ni planerar aktiviteter efter kontorstid, exempelvis ett kundevent, meddela då er förvaltningsassistent.

Tillgänglighet

Entré och hiss

Alla våningar kan nås med hiss i fastigheten. Huvudentrén på Sveavägen 151 är tillgänglighetsanpassade med armbågskontakt och automatisk dörröppning.

Parkering

Parkeringsplats för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns utanför Sveavägen 151 och på Ynglingagatan.

Utrymning och brandskydd

Brandskyddsarbetet sker i samarbete mellan oss som hyresvärd och dig som hyresgäst. Generellt ansvarar vi som fastighetsägare för brandskyddet utanför den uthyrda lokalen och du som hyresgäst ansvarar för brandskyddet i den uthyrda lokalen. Detta regleras i hyresavtalet.

Vi som fastighetsägare ansvarar för

 • Att det finns minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar från din lokal.

 • Fastighetens utrymningsvägar i gemensamma utrymmen är öppningsbara och fria från hindrande föremål.

 • Rondering för brandskydd av gemensamma ytor görs två gånger per år.

Du som hyresgäst ansvarar för

 • Som hyresgäst ansvarar du för att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för din verksamhet. Som till exempel:

 • Att se till att skyltningen till alla utrymningsvägar är tydlig i din lokal samt att det finns utrymningsplaner på väl synliga platser i

 • lokalen.

 • Att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på ditt företag.

 • Att utbilda din personal i vad de ska göra om det börjar brinna.

 • Att säkerställa att ditt brandskydd (till exempel larm, sprinkler och brandredskap) fungerar genom att kontrollera och underhålla brandskyddet regelbundet.

 • Att hålla sprinklerhuvuden fria från möbler, gods eller liknande. Tänk på att skydda sprinklerhuvudena vid omflyttningar eller liknande så att de inte skadas. Vi på Fabege kan hjälpa till att montera sprinklerskydd vid behov.

Om du undrar över något, eller vill veta hur du ska påbörja ert brandskyddsarbete, besök gärna Storstockholms brandförsvar storstockholm.brand.se/foretag eller Brandskyddföreningen brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet Där hittar du all information om brandskyddsarbete.

Brandceller – för din trygghet

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är fläktrum, teknikutrymmen, sprinklercentral, installationsschakt, trapphus, hisschakt och soprum egna brandceller.

Magnetuppställda dörrar i brandcellsgränser kan stängas manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängning”. Vid rökbildning stängs dörrarna automatiskt i hela byggnaden.

Ingen annan uppställning än med magnetlåsen är tillåten!

Vid brand och larm

 • Rädda dig själv och andra i din närhet

 • Larma Räddningstjänsten - ring 112

 • Släck branden om det är möjligt utan risk för dig själv

 • Utrym genom att ta den närmaste utrymningsvägen, följ de gröna skyltarna ut, använd alltid trapporna, aldrig hissen.

Utrymningsdörrar

Utrymningsdörrarnas gröna nödhandtag får endast användas vid nödutrymning då larm aktiverats. Vid daglig passage använd öppnaknappen med nyckelsymbol.

Källsortering och avfall

Hantering av avfall, så kallat verksamhetsavfall samt källsortering sker inom respektive hyresgästs lokal.
Det är ni själva som hyresgäst som tecknar avtal om hanteringen av avfall med valfri leverantör.

Vi rekommenderar att ni kontaktar vår partner Veolia för att få en skräddarsydd lösning.


Parkering och cyklar

Garageparkering

Fastigheten har ett garage som sköts av Parking Partner. Infart till garaget sker från Sveavägen 151.

Om du vill hyra parkering eller har frågor, ta kontakt med Parking Partner via Tel: 08-120 305 94 Mail: uthyrning@parkingpartner.se

Besöksparkering

Det finns en avgiftsbelagd besöksparkering på Sveavägen 166. Det finns även möjlighet att parkera på kringliggande gator mot betalning i p-automat.

Cykelparkering

Det finns ett cykelställ mellan Ynglingagatan 6 och Sveavägen 151, samt ett sykelrum i garaget på plan -2.
För att få behörighet till cykelrummet, kontakta din fastighetstekniker.

Kommunikationer

Tunnelbana

Odenplan är närmaste station för tunnelbana. Ca 10 min gångväg från Sveavägen 151.

Buss

Sveavägen 151: Sveaplan och Frejgatan är närmaste hållplatserna för buss.

Mer information om kollektivtrafiken hittar du på sl.se

Utomhusmiljö

Fabege ansvarar för underhåll av marken i fastighetens omedelbara närhet.

Stockholm stad ansvarar för underhåll av trottoaren och omkringliggande gator.

Prenumerera på aktuell information

Prenumerera Avsluta prenumeration